Här är en översikt över vem som gör vad och vem du kontaktar i olika frågor. Tveka inte att mejla, ringa eller komma förbi om du har frågor eller funderingar. Presentationer av forskare och lärare finns under Om oss.

 

Andreas Gavran: Administrativ chef

Kontaktuppgifter: andreas.gavran@english.su.se, 08-16 3590, rum E820.

– Ansvarar för institutionens ekonomi- och personalfunktion.

 • Övergripande personalansvar för hela den administrativa personalen
 • Övergripande ansvar för löpande ekonomihantering
  - Interndebitering mellan institutioner, extern fakturering, omföringar, avstämningar
 • Övergripande ansvar för löpande personalhantering
  - Anställningsärenden, ledigheter, sjukfrånvaro, timlöner, arbetsgivarintyg, friskvård, lönekontering
 • Beräkning av doktorandtiden
 • Övergripande projekthantering och projektekonomi
 • Ekonomiska underlag och prognoser samt ekonomiska rapporter till ledningen
 • Strategisk ekonomisk planering
 • Budget, uppföljning och bokslut
 • Arbetsrättsliga frågor
 • Anläggningstillgångar och inventering

 

Kim Jansson: Personal- och ekonomihandläggare

Kontaktuppgifter: kim.jansson@english.su.se, 08-16 3614, rum E875.

 • Handläggning av personalärenden såsom ersättningar till utländska gäster, utbetalning av arvoden och hantering av utlägg
 • Löpande ekonomiadministration (exempelvis leverantörsfakturor och kundfakturering)
 • Administration av institutionens projekt och stöd till projektledare i samråd med administrativ chef, exempelvis rapportering och uppföljningar
 • Administrativt stöd vid disputationer, konferenser, bokningar av resor
 • Bistår vid tjänstetillsättningar av lärare, forskare och doktorander
 • Stödjer administrativ chef vid budget och bokslutsarbete
 • Institutionens miljörepresentant
 • Institutionens registrator och arkivvårdare
 • Institutionens inköpskoordinator (exempelvis beställning av tjänster och kontorsmaterial)
 • Felanmälan (fastigheten)

 

Anja Nyström: Utbildningschef

Kontaktuppgifter: anja.nystrom@english.su.se, 08-16 4302, rum E832.

 • Övergripande ansvar och koordinering av arbetsuppgifter för studieadministratörerna
 • Administrativt stöd till prefekt och studierektor
 • Huvudansvarig för schemaläggning och lokalbokning
 • Administration av kursen Avancerad Akademisk Engelska (7,5 hp)
 • Handläggning och fortlöpande administration av masterprogram
 • Registrering och behörighetskontroll vid terminstart
 • Resultatrapportering vid terminslut

 

Helena Engler: Studievägledare

Kontaktuppgifter: helena.engler@english.su.se, 08-16 3616, rum E830.

 • Studieplanering och yrkesval
 • Kursinformation och behörighetsfrågor
 • Tillgodoräknanden
 • Utbytesstudier
 • Rapportering av doktorandstudier
 • Studera med funktionsnedsättning
 • Återhämtningsstudier

 

Patrik Ekström Mezek: Utbildningsadministratör / IT-ansvarig

Kontaktuppgifter: patrik.mezek@english.su.se, 08- 16 4304, rum E882.

 • Bemanning av studentexpeditionens mejl studexp@english.su.se, telefon och fysiska kontor tillsammans med andra administratörer
 • Löpande kursadministration: antagning, registrering och avregistrering av studenter, utskick av kursinformation m.m.
 • Registrering och hantering av grupper samt resultatrapportering
 • Ansvarig för tentamensadministration
 • Arkivering av studentrelaterad dokumentation (främst tentor)
 • Administration av Mondo och Athena
 • Huvudredaktör för institutionens webbplats
 • Datorsystemansvarig/licensansvarig
  - Internsupport datorer/IT-utrustning
  - Inköp av datorer, mjukvara och teknisk utrustning
 • SUKAT- och telefoniansvarig
 • Administration av e-postlistor
 • Beställning av nycklar och passerkort
 • Printomatansvarig
 • Skyddsombud

 

Kahina Chache: Utbildningsadministratör

Kontaktuppgifter: kahina.chache@english.su.se, rum E882

 • Bemanning av studentexpeditionens mejl studexp@english.su.se, telefon och fysiska kontor tillsammans med andra administratörer
 • Löpande kursadministration: antagning, registrering och avregistrering av studenter, utskick av kursinformation m.m.
 • Särskilt administrativt ansvar för lärarstudenter (kontaktperson för studenter, samordning med andra institutioner, behörighetsgranskning m.m.)
 • Administration kring Erasmus och andra utbytesavtal samt koordinering av utbytesstudier (in- och utresande studenter)
 • Sammanställning av närvaro- och kurslistor.
 • Ansvar för resultatrapportering för institutionen, delkurs- och helkursbetyg (ej salstentamina).
 • Arkivering av studentrelaterad dokumentation, studentuppsatser och betygsunderlag
 • Administration av Mondo och Athena
 • Stöd till tentamensadministration vid behov
 • Stödjer institutionens registrator vid behov