Forskarutbildningen motsvarar fyra års heltidsarbete, men kan förlängas om det finns särskilda skäl. Särskilda skäl kan t.ex. vara föräldraledighet, vård av sjukt barn (VAB), sjukdom eller för förtroende uppdrag inom fackliga organisationer och studentorganisationer. En forskarutbildning kan också förlängas vid utförande av institutionstjänstgöring (undervisning, administrativa uppgifter eller andra uppgifter som är meriterande för doktoranden)

Se rektors beslut om förlängning av utbildningstid, sid 24: Förlängning av utbildningstid

Institutionstjänstgöring och undervisning

En anställd doktorand kan utföra institutionstjänst till en omfattning om maximalt 20 % av heltid, vilket leder till att anställningstiden förlängs med motsvarande omfattning som institutionstjänstgöringen har omfattat. Eventuell undervisning planeras i samråd med studierektorn för grund- och avancerad nivå. Huvudhandledaren bör informeras av doktoranden om institutionstjänstgöringens omfattning och innehåll.
För att kunna undervisa krävs att doktoranden påbörjat universitetspedagogiskt kurs i nära anslutning till att doktoranden börjar undervisa. Kursen är på 7,5 hp och kan tillgodoräknas i forskarutbildningen.

Sjukdom, föräldraledighet och vård av sjukt barn (VAB)

Sjukdom, föräldraledighet och vård av sjukt barn (VAB) ska registreras i Primula. Det är viktigt att det registreras i Primula eftersom anställningstiden förlängs med motsvarande dagar.

Förtroende uppdrag inom fackliga organisationer och studentorganisationer

Forskarstuderande med anställning som doktorand ska som kompensation för studerandefackligt arbete få sin anställning förlängd enligt en centralt fastställd schablon.

Endast uppdrag till vilket man är förtroendevald kan ligga till grund för prolongation. Att bara delta i ett doktorandrådsmöte eller att som suppleant (då ordinarie ledamot också deltar) vid ett sammanträde ger inte rätt till prolongation. Prolongation beräknas efter mötesnärvaro och ska styrkas med protokoll och/eller ordförandes intyg. För att kunna tillgodoräkna sina dagar för utfört uppdrag ska blankett för ansökan om prolongering lämnas senast vid varje halvår dvs den 30:e juni respektive 31 december till institutionens administrativa chef. Uppdraget ska också dokumenteras och biläggas den individuella studieplanen vid revideringen. Notera att taket för prolongationsdagar är 40 dagar/år.